Klauzula Informacyjna – Ochrona Danych Osobowych Fundacja Inwestor

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. “RODO”) Fundacja Inwestor informuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Inwestor, znajdująca się przy ul. Sołtysowska 12b/LU 4, 31-589 Kraków REGON: 381609160, NIP: 6751669540, KRS: 0000751880 .

 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: pchochol@pc-consulting.pl, lub wysyłając pismo za pomocą operatora pocztowego na adres spółki z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania ustnej umowy zlecenia prezentacji Pani/Panu przez Inwestor Group sp. z o.o. oferty podmiotów, na rzecz których prowadzi : usług świadczonych w ramach celów statutowych ( Fundacja Inwestor) podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem ustną lub pisemną umową zlecenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.
 2. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 3. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
 1. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 1. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres pchochol@pc-consulting.pl.
 2. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną ustnie umową zlecenia prezentacji oferty podmiotów, na rzecz których Fundacji Inwestor prowadzi : usług świadczonych w ramach celów statutowych ( Fundacja Inwestor) w odniesieniu do takich instrumentów jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zlecenia.Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.