Cele i zasady działania Fundacji

Fundacja Inwestor została stworzona z myślą o małych przedsiębiorcach.

Wspieramy projekty szkoleniowe mające na celu budowanie świadomości finansowej. Pomagamy, szkolimy i dofinansowujemy działania wybranych grup przedsiębiorców.

POBIERZ STATUT FUNDACJI W PDF

Celami Fundacji są:

1.           Budowanie i wspieranie świadomości społecznej w zakresie rynków finansowych oraz instrumentów finansowych
2.           Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rynków finansowych oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przepisów prawa
3.           Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji społecznej osób niezwiązanych zawodowo z rynkami finansowymi w zakresie podejmowania właściwych decyzji
4.           Działania doradcze w zakresie świadomości społecznej o kredytach i pożyczkach hipotecznych udzielanych przez instytucje bankowe i pozabankowe
5.           Promowanie dobrych praktyk w instytucjach pozabankowych oferujących pożyczki oraz inwestycje
6.           Upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony praw konsumentów zwłaszcza na rynku finansowym
7.           Integrowanie środowiska zawodowego związanego z rynkiem finansowym
8.           Aktywizacja środowiska oraz działania zwiększające kompetencje osób związanych zawodowo z rynkiem finansowym;9.           Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w obszarze finansów w stosunku do konsumentów oraz podmiotów gospodarczych
10.         Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11.         Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12.         Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
13.         Wspieranie, promowanie i finansowanie portali internetowych zajmujących się celami powiązanymi z celami fundacji
14.         Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
15.         Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16.         Promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy w podejmowaniu zatrudnienia między innymi na rynku usług finansowych
17.         Ratownictwa i ochrony ludności
18.         Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
19.         Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
20.         Niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
21.         Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
22.         Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
23.         Ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
24.         Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
25.         Wspieranie finansowe, materialne, oraz edukacyjne placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka poprzez:

26.         Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do ich funkcjonowania.
27.         Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci.
28.         Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
29.         Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka.
30.         Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
31.         Działalności charytatywnej;
32.         Promocji i organizacji wolontariatu;
33.         Promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży
34.         Świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji,
35.         Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;
36.         Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
37.         Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
38.         Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
39.         Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
40.         Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
41.         Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
42.         Turystyki i krajoznawstwa;
43.         Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
44.         Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i rewitalizacji;
45.         Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
46.         Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
47.         Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
48.         Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
49.         Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
50.         Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
51.         Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Fundacja realizuje swoje cele

1.           Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2.           Prowadzenie działalności poradniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej w zakresie realizacji celów statutowych. Działania te obejmują głównie organizację szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji oraz indywidualne porady;
3.           Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych służących realizacji celów statutowych
4.           Organizację akcji społecznych propagujących założone cele statutowe
5.           Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w postaci broszur, ulotek czy materiałów informacyjnych;
6.           Udzielanie pomocy prawnej i doradczej osobom poszkodowanym przez nieuczciwe firmy
7.           Współpracy ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych
8.           Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym zarządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
9.           Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację.
10.         Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
11.         Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12.         Wsparcie dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez  dofinansowanie do:
a) szkoleń i doradztwa ,   
b) procedur wdrożeniowych w zakresie know-how , nie więcej jednak niż do kwoty 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)  na jeden z podmiotów wcześniej wskazanych w roku kalendarzowym.