Odzyskiwanie środków z kredytów w CHF

Dowiedz się więcej o odzyskiwaniu

Odzyskiwanie środków z kredytów w CHF2019-06-27T08:46:08+00:00

Co wiesz o kredytach walutowych i związanych z nimi sprawami sądowymi ?

Poniżej przedstawiamy na czym opiera się dochodzenie roszczeń od Banków.

Podstawą dochodzenia roszczeń jest kilka czynników, min:

1. Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie dot. kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, Sąd Najwyższy orzekł, że uznanie za niedozwolone (art. 385 1k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, co do zasady prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiążącego strony stosunku prawnego.

Powyższe wskazuje jednoznacznie na to, że klauzule waloryzacyjne uznane są przez Sąd Najwyższy za niedozwolone i nieobowiązujące. W efekcie klientom przysługuje uprawnienie do zwrotu nadpłaty i redukcji zadłużenia.

2. Przepis art. 385[1] § 1 k.c. stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez bank.

2. W wyroku z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. akt I CSK 660/12, Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Zgodnie z art. 385( 1) § 1 k.c., postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie – poza postanowieniami określającymi główne świadczenia stron – nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

3. Stanowisko UOKIK z dnia 6.11.2018

Poniżej cytujemy istotne zapisy :

Niedozwolone postanowienia umowne

W ocenie Prezesa Urzędu stosowane przez banki klauzule waloryzacyjne należy oceniać w kontekście ewentualnego naruszenia art. 3851 & 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Zgodnie z art. 3851&1 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Ustawodawca w art. 3851&3 k.c. doprecyzował, że nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia, na które konsument nie miał rzeczywistego wpływu. Klauzule waloryzacyjne a główne świadczenia stron umowy kredytu (….)

Na mocy klauzul waloryzacyjnych ustalane są kursy kupna i sprzedaży walut obcych, zgodnie z którymi wyliczana jest wysokość kwoty kredytu i jego poszczególnych rat. Przedmiotowe postanowienia nie określają więc głównych świadczeń stron, za które uznać należy, stosownie do przepisu art. 69 ust 1 Prawa Bankowego. (……)

Sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz rażące naruszenie interesów konsumentów (…) Naruszeniem dobrych obyczajów – w ocenie Prezesa UOKiK – jest tworzenie przez przedsiębiorców takich postanowień umownych, które mogą godzić w równowagę kontraktową stron, zaś za rażące naruszenie interesów uznaje wprowadzenie daleko idącej dyplomacji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Prezes Urzędu zauważa, że zdecydowana większość stosowanych w sektorze bankowym klauzul waloryzacyjnych zamieszczonych w umowach kredytów odnoszących się do walut obcych (w tym przede wszystkim do CHF) zawieranych najpóźniej do lipca 2014 r. (…) Stosowane i wykonywane przez banki postanowienia umowne dotyczące zasad ustalania kursów wymiany walut obcych są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów. Postanowienia te wprowadzają bowiem rażącą dysproporcję praw i obowiązków stron, przyznając jedynie bankom uprawnienie do dowolnego ustalania kryteriów wpływających na wysokość świadczeń stron, przy jednoczesnym odebraniu drugiej stronie możliwości weryfikacji poprawności działania silniejszej strony umowy.

Klauzule wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone

• Bank Millennium S.A.,

• Bank BPH S.S.,

• mBank S.A.,

• Bank DnB Nord Polska S.A. (…)

Ponadto klauzule niedozwolone były stosowane przez:

• mBank,

• EFG Eurobank,

• Raiffeisen Bank Polska S.A.,

• Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.,

• Getin Bank,

• Kredyt Bank S.A.,

• Bank Zachodni WBK S.A.,

• ING Bank Śląski S.A.,

• Bank BPH S.A.,

• Bank BGŻ,

( ….) Wyżej opisane okoliczności mogą wpływać na upadek umów kredytu. Skutek ten znajduje potwierdzenie w treści samej Dyrektywy 93/13. Podkreślenia wymaga jednocześnie, Dyrektywa 93/13 opiera się na założeniu, że to konsument jest dysponentem praw z niej wynikających. Oznacza to, że konsument podejmuje decyzję co do korzystania z ochrony udzielnej mu przepisami.”

W celu dochodzenia roszczenia, należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy. W przypadku klauzuli indeksacyjnej wysokość nadpłaty będzie różnicą pomiędzy kwotą należnych spłat (to jest rat kredytu policzonych bez zastosowania klauzuli indeksacyjnej) a sumą rat spłaconych. Wysokość nadpłaty będzie różna w zależności od: kursu waluty z dnia zaciągnięcia kredytu, czasu spłacania kredytu, wielkości kredytu

Ile konkretnie mogę zyskać?2019-04-11T09:44:59+00:00

Tutaj najlepiej operować na przykładach. Na przykład Pani Ewa z Krakowa, która zgłosiła się do kancelarii z problemem kredytu frankowego. W 2006 roku pobrała kredyt w wysokości 280 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy odzyskujemy od niej kwotę nadpłaty w wysokości 60 tysięcy złotych. Natomiast samo saldo kredytu zmniejszy się o wartość około 90 000 zł , czyli z szacowanej wartości na dzień złożenia pozwu 280 000 zł do około 130 000 zł licząc odzyskane nadpłaty. Korzyść dodatkowa to spłata każdej kolejnej raty po kursie z dnia podpisania umowy kredytu

Czy będę miał problem z wzięciem później kredytu w banku, jeśli teraz pozwiemy ich do sądu?2019-04-11T09:44:36+00:00

Trzeba powiedzieć jednoznacznie- absolutnie nie. Postępowanie sądowe w kontekście kredytu frankowego, a także jakichkolwiek innych rozszczeń w stosunku do banku, nie rzutuje w żaden sposób na rating ani ocenę kredytową klienta w przypadku ubiegania się o kolejny kredyt czy nawet realizowaniu obecnego kredytu. Tak samo możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że nie jest uprawniony wypowiedzeniu umowy kredytu przez bank, w momencie kiedy wytoczymy jakiekolwiek roszczenie w stosunku do banku w związku z wadliwą umową kredytową.

Czy jeżeli podpisałem umowę ponad 10 lat temu, to mogę się starać o odzyskanie pieniędzy?2019-04-11T09:44:20+00:00

Jak najbardziej. Jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że obejmuje nas 10-letni okres przedawnienia roszczeń skierowanych w stosunku do banku, tak więc wszystkie środki, które będziemy chcieli odzyskać ze strony banku, czy to tytułem nadpłat rat kredytowych, czy to w ogóle środków wpłaconych do banku tytułem kredytu frankowego, to są te środki, które były wpłacone przez okres 10 lat.

Czy czas jest istotny, żeby podjąć decyzję w założeniu sprawy?2019-04-11T09:44:02+00:00

Jak najbardziej. Trzeba wziąć pod uwagę ten dziesięcioletni okres przedawnienia. I z drugiej strony, jeśli mówimy o środkach, które chcemy odzyskać przed okresem 10 lat, no można powiedzieć, że one przepadły. Tak więc każdy miesiąc gra tutaj rolę.

A ile będzie trwała sprawa odzyskania środków?2019-04-11T08:54:02+00:00

W obecnym czasie, np. w Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się około 3 tysięcy postępowań frankowych. Przekłada się to jednoznacznie na długość postępowania. Trzeba powiedzieć że okres od początku postępowania do prawomocnego zakończenia rysuje się między około 18 miesięcy.

Czy jeżeli już spłaciłem kredyt to mogę starać się o odzyskanie pieniędzy?2019-04-11T08:53:40+00:00

Oczywiście, jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że jest dziesięcioletni okres przedawnienia. Zatem wszystkie raty i nadpłaty, które zostały uiszczone w okresie ponad dziesięcioletnim, przepadły. Tak więc należy brać pod uwagę jak najszybsze działanie by przerwać bieg przedawnienia.

Na czym polega odzyskanie środków z kredytów we frankach?2019-04-11T08:53:20+00:00

Mamy dwa rodzaje kredytów frankowych. Jeden to jest kredyt indeksowany, drugi to jest kredyt denominowany. W przypadku kredytów indeksowanych możliwe jest uzyskanie zwrotów nadpłat wynikających z różnicy kursowej pomiędzy kursami z dnia uruchomienia kredytu lub transz kredytów i kursami, które były zastosowane przy przeliczeniu każdej kolejnej raty miesięcznie. Możemy także wnioskować o unieważnienie umowy jeśli zawiera zapisy abuzywne skutkujące niemożnością wykonania dalej umowy .

W przypadku kredytu denominowanego najczęściej sądy uznają, że umowy te posiadają takie wady, które skutkują uznaniem takich umów za nie ważne. Tym samym strony zwracają sobie to co świadczyły. W skrócie, bank zwraca wszystkie środki i raty, które zostały uiszczone przez kredytobiorców w ciągu 10 lat, a kredytobiorca zwraca to pobrał z banku tytułem umowy kredytu w złotówkach, czyli dokładnie tą kwotę, którą pobrał w dniu uruchomieniu kredytu.

Czy warto dołączyć do pozwu grupowego?2019-04-11T08:52:48+00:00

Coraz liczniejsze są na rynku oferty pozwów grupowych. Pozew grupowy ma zalety i wady . Zaletą są niskie koszty prowadzenia sprawy . Jednak wad jest o wiele więcej min:

W pozwie grupowym sąd nie zasądzi konkretnej sumy do zwrotu przez bank, a tylko ustali odpowiedzialność banku. Innymi słowy, po wygraniu sprawy grupowej i tak trzeba będzie wystąpić z indywidualnym pozwem o zapłatę. Pozew grupowy wydłuża więc drogę do odzyskania nadpłaconych rat i zmniejszenia ich na przyszłość o 2-3 lata, a przy tym wcale nie likwiduje konieczności wytoczenia sprawy indywidualnej.

Istnieje ryzyko, że sądy uznają, że pozew grupowy o ustalenie odpowiedzialności banku w ogóle nie jest dopuszczalny, bo sprawa odpowiedzialności banków została już przesądzona w orzecznictwie sądowym. Gdyby tak było, to sąd odrzuci pozew grupowy bez wydawania merytorycznego orzeczenia, co oznacza stracony czas i pieniądze dla klientów.

Kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę przy pozwie grupowym jest utrudniony. Klient płaci mało, ale jest też traktowany jako jeden z setek czy tysięcy klientów w danej sprawie.

Czas rozstrzygnięcia sprawy będzie o wiele dłuższy niż przy pozwie indywidualnym. Najpierw kancelarie czekają, aż powstanie odpowiednio liczna grupa, później postępowanie sądowe także będzie trwało dłużej, a bank będzie się bardziej zawzięcie bronił (bo dochodzona kwota jest większa niż w indywidualnej sprawie), a po wygranej sprawie trzeba i tak wytoczyć kolejną sprawę o zapłatę konkretnej już sumy.

Skąd mogę wiedzieć, że z mojej umowy mogę odzyskać środki?2019-04-11T09:46:52+00:00

Nasza Fundacja współpracuje z kilkoma wiodącymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w odzyskiwaniu środków od banków. Wykonujemy dla naszych klientów bezpłatną analizę umowy i wyliczenia ile mogą dochodzić od banku.

Aby skorzystać z naszych usług prosimy o przesłanie pierwszych trzech stron umowy kredytowej .

Po otrzymaniu dokumentu przedstawimy Panu:
– czy umowa kwalifikuje się do zwrotu środków,
– wskażemy ewentualne wady prawne,
– wyliczymy wstępnie kwotę od odzyskania,
– przedstawimy podstawy prawne do wszczęcia podstępowania sądowego,
– przedstawimy jak wygląda dalej procedura odzyskania środków.

Uczynimy to bezpłatnie.

Ponadto specjalnie dla naszych klientów:
1. pokrywamy koszty bezpłatnych konsultacji z adwokatami.
2. wyliczamy szacunkową wartość do odzyskania po przeprowadzeniu procesu sądowego

Zapraszamy do skorzystania i sprawdzenia co możecie Państwo zyskać.